Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lucky English Justyna Oleszek, z siedzibą przy ul. Narutowicza 20 , 23-400 Biłgoraj , tel.: 667-824-797, adres e-mail: luckyenglish11@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodoluckyenglish@gmail.com 
2. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 
3. będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Lucky English i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
7. masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
8. w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 

 


 

 

Copyright 2021. LUCKY ENGLISH. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

§ 1. Zasady ogólne

1. Zajęcia trwają:

a) Klasy 1-5 Szkoła Podstawowa: 60/50 minut 

b) Grupa 3 latków: 30 min

c) Grupa 4-5 latków: 40 min

d) Grupa 6-7 latków: 50min i odbywają się raz w tygodniu.

2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach uczeń/rodzic/opiekun zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie przed zajęciami i na zajęciach indywidualnych, ustaleniem innego terminu zajęć.

3. W przypadku odwołania zajęć z winy nauczyciela lekcja zostaje przełożona na inny termin.

4. W zajęciach grupowych, grupy liczą do 6 osób w grupach klas 1-5 oraz do 8 osób w grupach przedszkolnych.

5. Pierwszy turnus zajęć wakacyjnych:  04.07.2022 – 31.07.2022 dla uczniów w wieku od 7 do 13 lat, 27.06.2022-31.06.2022 dla dzieci przedszkolnych

6. Drugi turnus zajęć wakacyjnych: 01.08.2022 – 31.08.2022 dla wszystkich grup

7. Rozwiązanie umowy następuje po 7-dniowym okresie wypowiedzenia, a maksymalny zwrot kosztów to ½ ceny pozostałych lekcji.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom, natomiast w związku
z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w formie elektronicznej, w wewnętrznej bazie danych w firmie Lucky English przez cały okres trwania zajęć.

2. Firma Lucky English zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach reklamowych w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram.

LUCKY ENGLISH JUSTYNA OLESZEK
ul. Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj, 
NIP: 9182109798,  REGON: 363167492,

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ  FIRMĘ :

KLAUZULA INFORMACYJNA

Lucky English Justyna Oleszek