Copyright 2021. LUCKY ENGLISH. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

§ 1. Zasady ogólne


1.    Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się raz w tygodniu
2.    W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach uczeń/rodzic/opiekun zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie do 2 godzin od godziny przewidywanych zajęć. Zajęcia odwołane później są płatne 50%. 
3.    Zajęcia nieodwołane są 100% płatne.
4.    W przypadku odwołania zajęć z winy nauczyciela i niemożliwości ich przełożenia, uczeń nie ponosi za nie kosztów. 
5.    Odrobieniu nie podlegają następujące dni:

 

01.11.2021 – Wszystkich Świętych
11.11.2021 – Święto Niepodległości
23.12.2021 - 02.01.2022– przerwa świąteczna 
06.01.2022 – Trzech Króli
14.02.2021 - 27.02.2021 – ferie zimowe
14.04.2022 – 19.04.2022 – Wielkanoc
01.05.2022 - 03.05.2022 – Weekend majowy

 

6.    Grupy liczą do 6 osób
7.    Zajęcia rozpoczynają się od 13.09.2021
8.    Umowa jest zawierana do 06.05.2022
9.    Rozwiązanie umowy następuje po 14-dniowym okresie wypowiedzenia, a klient nie ponosi żadnych skutków finansowych.

 

§ 2. Płatności za zajęcia

 

1.    Cena zajęć 35zł za jedną lekcją.
2.    Płatność za zajęcia należy uregulować do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Daty odbytych lekcji i ich ceny będą dostępne indywidualnie dla każdego klienta na platformie ActiveNow.
3.  Właścicielka firmy zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy uczniowi/rodzicowi ucznia w przypadku trzech nieusprawiedliwionych spóźnień w opłacie za zajęcia. 
4.    Opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na poniższe dane firmy, lub poprzez opcję płatności za lekcje na platformie ActiveNow.

 

Nazwa: Lucky English Justyna Oleszek
Adres: Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj
Numer konta: 45 1020 5385 0000 9802 0133 0513
Tytułem: miesiąc, imię i nazwisko ucznia

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lucky English Justyna Oleszek, z siedzibą przy ul. Narutowicza 20 , 23-400 Biłgoraj , tel.: 667-824-797, adres e-mail: luckyenglish11@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodoluckyenglish@gmail.com 
2. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 
3. będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Lucky English i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
7. masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
8. w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1.    W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom, natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w formie elektronicznej, w wewnętrznej bazie danych w firmie Lucky English przez cały okres trwania zajęć. 
2.   Firma Lucky English zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach reklamowych w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram. 

 

LUCKY ENGLISH JUSTYNA OLESZEK
ul. Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj, 
NIP: 9182109798,  REGON: 363167492,

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ:

KLAUZULA INFORMACYJNA Lucky English Justyna Oleszek